Verklaring gegevensbeschermingWettelijke informatie op grond van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Met deze verklaring gegevensbescherming willen we u informatie verstrekken over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke is Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX, Amsterdam (“Beiersdorf”). Om contact op te nemen zie het contactformulier op onze website www.beiersdorf.nl.


Doeleinden en grondslagen:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende grondslagen:

  • Om de trainingen waarvoor u zich heeft ingeschreven uit te voeren op basis van de overeenkomst met u, Art. 6 (1) b AVG;
  • Om u te informeren over onze andere trainingen op basis van gerechtvaardigde belangen, Art. 6 (1) f AVG. Wij zijn van mening dat deze communicatie iedereen ten goede komt: u blijft op de hoogte van trainingen die u kunnen interesseren, wij kunnen hiermee een passend gebruik van onze producten bevorderen en uw klanten kunnen uiteindelijk een betere dienstverlening krijgen.


Ontvangers van de data:

Beiersdorf geeft uw gegevens voor verwerking door aan de interne diensten die voor de genoemde opdrachten instaan en aan verbonden ondernemingen binnen de groep. Zij kunnen ook worden meegedeeld aan externe dienstverleners of verwerkers (platformbeheerder Thinkific Labs Inc. en trainer Margriet van der Klugt). Deze ontvangers zijn in beginsel gevestigd binnen de


EU. Als zij gevestigd zijn buiten de EU, bevinden

zij zich in landen met een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 AVG, zijn er met hen modelcontractbepalingen overeengekomen en/of is de doorgifte toegelaten door de uitdrukkelijke toestemming. Thinkific Labs Inc. is gevestigd in Canada, een land met een adequaatheidsbesluit.


In geval van een wettelijke verplichting behoudt Beiersdorf zich echter het recht voor om informatie over u bekend te maken aan rechtsgeldig handelende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.


Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd na de laatste verwerking, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. Als algemene regel worden de gegevens verwijderd na een periode van maximaal 1 jaar.


Uw rechten:

In de gevallen en in de mate voorzien door de AVG en lokaal recht, kan u vragen om de gegevens die wij van en over u verwerken, in te zien, ze te laten verbeteren, ze (gedeeltelijk dan wel volledig) te laten wissen, de verwerking ervan te beperken of kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of gebaseerd op gerechtvaardigde belangen.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens.


Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.